Polityka prywatności

Polityka prywatności

My („My”, „Nas” lub „Nasz”) jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona w celu poinformowania użytkownika o tym, w jaki sposób zarządzamy, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje podane przez użytkownika w związku z witryną instantboostai.com („Witryna”).

Będziemy przestrzegać następujących zasad:

 • Zachowanie przejrzystości w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników:

Ważne jest dla nas, aby użytkownik przez cały czas posiadał wszystkie informacje wymagane do podejmowania świadomych decyzji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych podczas odwiedzania naszej Witryny internetowej lub wyrażania zgody na rozpoczęcie handlu z platformą handlową strony trzeciej. W tym celu wykorzystamy różne techniki i środki mające na celu dostarczenie użytkownikowi odpowiednich informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie.

Ponadto, jeśli uznamy, że użytkownik powinien otrzymać określone informacje, przekażemy mu je w odpowiednim czasie i miejscu.

Chętnie odpowiemy również na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. W tym celu można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email protected]

 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika wyłącznie w celach określonych w Polityce:

Cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, obejmują między innymi udostępnienie użytkownikowi Witryny i zapewnienie mu połączenia z platformami handlowymi stron trzecich („Usługi”), poprawę komfortu korzystania z Witryny, ulepszanie Usług (w tym Witryny), ochronę naszych praw i interesów, prowadzenie działalności biznesowej i administracyjnej wspierającej świadczenie Usług użytkownikom Witryny i/lub przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych i/lub regulacyjnych.

Ponadto będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zrozumienia jego osobistych potrzeb i preferencji.

 • Inwestowanie znacznych zasobów w celu poszanowania praw użytkownika w związku z jego danymi osobowymi:

Stosujemy znaczne środki, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z jego praw jako osoby, której dane dotyczą. W związku z tym użytkownik może zwrócić się do nas w dowolnym momencie, gdy chce przejrzeć swoje dane osobowe, poprosić nas o ich poprawienie, usunięcie, zaprzestanie ich wykorzystywania do określonych celów lub ogólnie, lub przekazanie ich użytkownikowi lub stronie trzeciej. Spełnimy Twoje życzenia zgodnie z prawem.

 • Aby zabezpieczyć dane osobowe użytkownika:

Chociaż nie możemy obiecać całkowitej ochrony danych osobowych użytkownika, możemy obiecać, że korzystamy i będziemy nadal korzystać z szerokiej gamy środków i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Nasza pełna polityka prywatności

1. Zakres?

Niniejsza Polityka opisuje, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi Spółka na temat osób fizycznych oraz w jaki sposób je gromadzi, wykorzystuje, udostępnia stronom trzecim, zabezpiecza, przetwarza itp.

W niniejszej Polityce „Dane osobowe” odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub w połączeniu z dodatkowymi informacjami, które posiadamy lub do których mamy dostęp.

W niniejszej Polityce „przetwarzanie” Danych Osobowych odnosi się do dowolnej operacji lub zestawu operacji wykonywanych na Danych Osobowych, w tym gromadzenia, rejestrowania, organizowania, strukturyzowania, przechowywania, adaptacji lub zmiany, wyszukiwania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych.

Nasze Usługi są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy świadomie o informacje od osób poniżej 18 roku życia ani nie zezwalamy świadomie takim osobom na dostęp do naszych Usług. Jeśli dowiemy się, że informacje o dziecku zostały zebrane, podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia takich informacji tak szybko, jak to możliwe.

2. Kiedy gromadzimy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy dane osobowe użytkownika za każdym razem, gdy korzysta on z Usług, kanałów usługowych i Witryny. W niektórych przypadkach użytkownik będzie aktywnie przekazywał nam dane osobowe, a w innych przypadkach będziemy gromadzić dane osobowe użytkownika, badając i analizując korzystanie przez niego z naszych usług i/lub naszych kanałów usługowych lub otrzymując dane użytkownika od naszych partnerów zewnętrznych.

3. Brak obowiązku przekazywania danych osobowych Spółce i jego konsekwencje

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania nam jakichkolwiek swoich danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach niepodanie takich Danych Osobowych uniemożliwi nam świadczenie Usług, uniemożliwi korzystanie z Witryny i/lub spowoduje nieprawidłowe działanie Usług i Witryny.

4. Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy? Dane osobowe, które gromadzimy przy każdym wejściu na Stronę internetową:

Informacje te obejmują dziennik aktywności online, informacje o ruchu (w tym, bez ograniczeń, adres IP, czas dostępu, datę dostępu, odwiedzane strony internetowe i mobilne, używany język, raporty o awariach oprogramowania i typ używanej przeglądarki, informacje dotyczące używanego urządzenia. Niektóre z tych informacji mogą nie identyfikować użytkownika osobiście i dlatego nie stanowią Danych Osobowych.

Dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika: wszelkie dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam z własnej woli, kontaktując się za naszym pośrednictwem z platformą handlową strony trzeciej.

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje platformom stron trzecich w celu prowadzenia działalności handlowej: informacje te obejmują imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail użytkownika.

5. Cele przetwarzania danych osobowych i ich podstawa prawna

Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika w jednym lub większej liczbie celów określonych w niniejszej sekcji i zgodnie z odpowiednią podstawą prawną.

Spółka nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania. Podstawy prawne, zgodnie z którymi Spółka może przetwarzać dane osobowe użytkownika, są następujące:

 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Odnosi się to do przypadków, w których użytkownik wyraźnie podaje swoje dane za pośrednictwem Witryny, abyśmy mogli przesłać je do platformy handlowej strony trzeciej.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią. Na przykład w celu ulepszenia naszych Usług lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.

Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią, może w dowolnym momencie zwrócić się do nas, wysyłając powiadomienie na adres e-mail.

Poniższa lista przedstawia cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika oraz podstawę prawną takiego przetwarzania:

CelPodstawa prawna
1W celu przekazania danych użytkownika stronom trzecim na żądanie użytkownika, aby zbliżyć się do rozwiązań cyfrowych, tradingWe może gromadzić dane osobowe użytkownika w celu przekazania ich stronom trzecim, jeśli użytkownik wyraźnie o to poprosi.Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
2Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika dotyczące korzystania przez niego z Usług.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
3W celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub nakazów sądowych lub administracyjnych Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych różnych zobowiązań prawnych.Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
4W celu ulepszania naszych UsługMożemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu ulepszania naszych Usług. Takie przetwarzanie będzie obejmować między innymi wszelkie dzienniki awarii lub inne raporty o nieprawidłowym działaniu uzyskane w odniesieniu do Usług.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
5W celu zapobiegania oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z naszych UsługPrzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
6W celu wykonywania i utrzymywania różnych działań wspierających świadczenie naszych Usług, takich jak funkcje zaplecza, działania związane z rozwojem działalności, podejmowanie strategicznych decyzji, mechanizmy nadzoru itp.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
7W celu przeprowadzania analiz, w tym analiz statystycznych, wykorzystujemy różne środki analityczne (w tym statystyczne) do podejmowania decyzji w różnych kwestiach.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
8W celu ochrony interesów, praw i aktywów naszych i stron trzecich, w tym wszczęcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnychMożemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych interesów, praw i aktywów lub interesów stron trzecich, zgodnie z przepisami prawa, regulacjami lub umowami, w tym wszelkimi naszymi warunkami i zasadami.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

6. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Spółka może również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które świadczą nam usługi, takie jak dostawcy usług przechowywania i hostingu, informacje o adresie IP, analiza doświadczeń użytkowników i badania, usługi analityczne, techniczne i diagnostyczne.

Ponadto użytkownik może wyraźnie zażądać, abyśmy przekazali określone dane osobowe użytkownika zewnętrznym platformom handlowym. W takich przypadkach udostępnimy dane osobowe, które użytkownik przekaże nam w tym celu, takim stronom trzecim, a korzystanie przez nie z danych osobowych użytkownika będzie podlegać ich własnej polityce prywatności. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wielu zewnętrznym platformom handlowym.

Spółka może również udostępniać dane osobowe użytkownika swoim podmiotom powiązanym i partnerom biznesowym, którzy dostarczają jej zasoby umożliwiające Spółce wzbogacanie i ulepszanie poziomu usług i produktów dostarczanych użytkownikom.

Spółka może udostępniać dane osobowe użytkownika organom rządowym, lokalnym, urzędowym i regulacyjnym, a także jeśli takie ujawnienie jest wymagane w celu ochrony interesów, praw i aktywów Spółki i osób trzecich, w tym w celu wszczęcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Ponadto, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnym nabywcom lub inwestorom lub pożyczkodawcom Spółki i/lub dowolnej spółki w ramach grupy spółek, której Spółka jest częścią, lub w przypadku jakiejkolwiek podobnej transakcji (w tym sprzedaży aktywów Spółki i/lub dowolnej spółki w ramach grupy spółek, której Spółka jest częścią), i/lub w związku z jakąkolwiek fuzją, reorganizacją, konsolidacją lub upadłością Spółki i/lub dowolnej spółki w ramach grupy spółek, której Spółka jest częścią.

7. Pliki cookie i usługi stron trzecich

Możemy korzystać z niektórych usług stron trzecich, takich jak firmy analityczne lub firmy dostarczające reklamy w naszej Witrynie, które mogą również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie, a te praktyki i dostawcy podlegają ich własnym zasadom.

Plik cookie (niewielki plik tekstowy) jest instalowany na urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik odwiedza Witrynę lub uzyskuje do niej dostęp. Pliki cookie umożliwiają gromadzenie informacji o użytkowniku i jego zachowaniu w celu poprawy komfortu użytkowania, zapamiętywania preferencji i ustawień użytkownika oraz dostosowywania i oferowania produktów i usług, które mogą go zainteresować. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do gromadzenia statystyk i przeprowadzania analiz.

Niektóre z plików cookie, z których możemy korzystać, to sesyjne pliki cookie, które są tymczasowo pobierane na urządzenie użytkownika i działają do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej, podczas gdy inne to trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika po zakończeniu przeglądania Witryny i mogą być używane, aby pomóc Witrynie zapamiętać użytkownika jako powracającego gościa po powrocie do Witryny.

Rodzaje plików cookie:

Pliki cookie, z których możemy korzystać, są klasyfikowane według ich funkcjonalności w następujący sposób:

Typ pliku cookieCelDodatkowe informacje
Niezbędne pliki cookieTe pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po Witrynie i korzystanie z żądanych funkcji. Takie pliki cookie są niezbędne, aby pomóc urządzeniu użytkownika w pobieraniu lub przesyłaniu strumieniowym informacji, tak aby użytkownik mógł poruszać się po Witrynie, korzystać z jej funkcji i powracać do wcześniej odwiedzanych stron.Te pliki cookie gromadzą dane osobowe użytkownika, takie jak nazwa użytkownika i data ostatniego logowania, i identyfikują użytkownika jako zalogowanego w Witrynie. Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (sesyjne pliki cookie).
Funkcjonalne pliki cookieTe pliki cookie służą do rozpoznawania użytkownika po powrocie do Witryny i umożliwiają nam zapamiętywanie jego wyborów i preferencji.Te pliki cookie przetrwają zamknięcie przeglądarki internetowej i będą działać do czasu ich wygaśnięcia.
Wydajne pliki cookieTe pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania zagregowanych statystyk dotyczących wydajności Witryny oraz do testowania i ulepszania takiej wydajności, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Ponadto umożliwiają nam one wykonywanie funkcji analitycznych w Witrynie.Te pliki cookie gromadzą anonimowe dane, które nie są powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Te pliki cookie są ważne przez różne okresy; niektóre są usuwane po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne mają nieokreślony okres ważności.

Blokowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować lub usunąć niektóre lub wszystkie pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do instrukcji, jak to zrobić w odniesieniu do niektórych najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Safari

Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre lub wszystkie funkcje Witryny mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

POWIADOMIENIE O ŚLEDZENIU ONLINE

OBECNIE USŁUGA TA NIE OBSŁUGUJE SYGNAŁÓW „NIE ŚLEDŹ”.

8. Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej Polityce, lub przez dłuższy okres wymagany zgodnie z przepisami prawa, regulacjami, zasadami i zarządzeniami, które mają zastosowanie do Spółki.

Będziemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym platformom handlowym przez okres 12 miesięcy i za naszą zgodą będziemy to robić przez kolejne 12 miesięcy.

W celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika nie są przechowywane dłużej niż jest to wymagane, okresowo dokonujemy przeglądu danych osobowych przechowywanych przez nas w celu sprawdzenia, czy jakiekolwiek dane osobowe mogą zostać usunięte.

9. Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju trzeciego (tj. jurysdykcji innej niż kraj zamieszkania użytkownika) lub do organizacji międzynarodowych. W takich okolicznościach Spółka podejmie odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapewnienia ochrony Danych osobowych użytkownika oraz zapewnienia egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, i skutecznych środków prawnych dla osób, których dane dotyczą.

Jeśli użytkownik jest rezydentem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), należy pamiętać, że te zabezpieczenia i ochrona będą dostępne, jeśli spełnione zostaną którekolwiek z poniższych warunków:

 • Przekazanie następuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które zgodnie z decyzją Komisji UE zapewniają odpowiedni stopień ochrony przekazywanych im Danych Osobowych zgodnie z art. 45 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 • Przekazanie jest zgodne z prawnie wiążącym i wykonalnym instrumentem między organami lub podmiotami publicznymi zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. a) RODO; lub
 • Przekazywanie danych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską na mocy art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule przyjęte przez Komisję Europejską można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Użytkownik może zażądać od Spółki szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez nią w celu ochrony jego danych osobowych przekazywanych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email protected]

10. Ochrona danych osobowych użytkownika

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem, w szczególności z przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób.

Nie możemy zagwarantować ani nie oświadczamy, że będziemy działać bezbłędnie w zakresie prywatności danych osobowych użytkownika i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wtórne lub karne szkody związane z wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych użytkownika, w tym między innymi za ujawnienie danych osobowych z powodu błędów w transmisji, nieautoryzowanego dostępu osób trzecich lub innych przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Ze względu na zobowiązania prawne lub inne zobowiązania pozostające poza naszą kontrolą możemy być zobowiązani do przekazania danych osobowych użytkownika stronom trzecim, takim jak organy publiczne. W takich okolicznościach mamy ograniczoną kontrolę nad poziomem ochrony danych osobowych użytkownika przez takie osoby trzecie.

Przesyłanie danych osobowych przez Internet nie może być w pełni zabezpieczone. W związku z tym Spółka nie może zapewnić ochrony danych osobowych użytkownika przesyłanych do Spółki przez Internet.

11. Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryna może zawierać łącza do witryn i/lub aplikacji stron trzecich. Spółka nie kontroluje takich stron internetowych i aplikacji, ani gromadzenia i/lub przetwarzania danych osobowych użytkownika przez takie strony internetowe i aplikacje, i nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe i aplikacje, ani za ich politykę prywatności i ochrony danych oraz działania. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do żadnych działań podejmowanych za pośrednictwem takich stron internetowych i/lub aplikacji.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryn internetowych i/lub aplikacji takich osób trzecich, zalecamy dokładne zapoznanie się z ich polityką prywatności przed skorzystaniem z takich witryn i/lub aplikacji oraz przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych użytkownika.

13. Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas gromadzone, poprosić o wgląd do takich danych, sprostowanie ich treści, jeśli ma to zastosowanie, oraz o usunięcie danych osobowych, które nie są już nam potrzebne. Użytkownik może również ograniczyć swoją zgodę na określone przetwarzanie jego Danych osobowych.

Jeśli jesteś rezydentem EOG, przeczytaj poniższą sekcję:

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego Danych osobowych. Aby skorzystać z takich praw, użytkownik może wysłać wniosek o skorzystanie z przysługujących mu praw na następujący adres e-mail:

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do otrzymania od Spółki potwierdzenia, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do tych Danych Osobowych oraz następujących informacji: (1) cele przetwarzania; (2) kategorie Danych Osobowych, których to dotyczy; (3) odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych; (4) jeśli to możliwe, przewidywany okres przechowywania Danych Osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; (5) istnienie prawa do żądania od Spółki sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych dotyczących użytkownika lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (7) jeśli Dane Osobowe nie zostały zebrane od użytkownika, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła; (8) istnienie profilowania; oraz (9) jeśli Dane Osobowe są przekazywane do państwa trzeciego spoza EOG lub do organizacji międzynarodowej, odpowiednie zabezpieczenia związane z przekazaniem.

Spółka dostarczy kopię przetwarzanych Danych Osobowych i może pobrać uzasadnioną opłatę za wszelkie dalsze kopie wymagane przez użytkownika. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną i o ile użytkownik nie zażąda inaczej, informacje zostaną przekazane w powszechnie używanej formie elektronicznej.

Prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W związku z tym, jeśli żądanie narusza prawa i wolności innych osób, Spółka może nie spełnić żądania użytkownika lub uczynić to w ograniczony sposób.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Spółki sprostowania jego nieprawidłowych Danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

zastosowanie mają następujące przesłanki: (a) Dane Osobowe nie są już niezbędne w związku z celem, dla którego zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane; (b) użytkownik wycofa swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (c) użytkownik w dowolnym momencie wniesie sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych, które opiera się na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią i nie istnieją żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; (d) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu jego Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego; (e) Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub (f) Dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka.

Prawo to nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne (a) w celu spełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka; lub (b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Spółki ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: (a) dokładność Danych Osobowych zostanie zakwestionowana przez użytkownika, przez okres umożliwiający Spółce zweryfikowanie dokładności Danych Osobowych dotyczących użytkownika; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu dotyczących go Danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania; (c) Spółka nie potrzebuje już Danych Osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez użytkownika do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (d) jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub (e) jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika zostało ograniczone na jego wniosek, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które przekazał Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także ma prawo do przekazania takich danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli (a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub umowy, której stroną jest użytkownik, oraz (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, użytkownik ma prawo do przesłania swoich danych osobowych bezpośrednio od Spółki do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne. Skorzystanie przez użytkownika z prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla praw użytkownika i Spółki wynikających z prawa do usunięcia danych. Ponadto prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, w tym profilowania opartego na takich prawnie uzasadnionych interesach. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik może wycofać swoją zgodę udzieloną nam w celu przetwarzania jego Danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na jego zgodzie przed jej wycofaniem.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ustanowionego przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Unii Europejskiej.

Prawa użytkownika w odniesieniu do jego Danych Osobowych określone w niniejszym punkcie 13 mogą być ograniczone przez prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka.

Dostarczymy użytkownikowi żądane informacje zgodnie z jego prawami określonymi w niniejszym punkcie 13 bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy użytkownika o takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania jego wniosku, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

Informacje wymagane zgodnie z prawami użytkownika określonymi w niniejszym punkcie 13 będą udzielane bezpłatnie, chyba że niniejszy punkt 13 stanowi inaczej. W przypadku, gdy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, Spółka może (a) pobiera rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty dostarczenia informacji lub komunikacji lub podjęcia żądanego działania; lub (b) odmówić podjęcia działań w związku z wnioskiem.

Spółka może zażądać od użytkownika podania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości w celu spełnienia jego żądania zgodnie z jego prawami określonymi w niniejszym punkcie 13, jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie.

12. Zmiany w niniejszej Polityce

Od czasu do czasu możemy zmieniać warunki niniejszej Polityki. Za każdym razem, gdy zmienimy niniejszą Politykę, powiadomimy użytkownika o takich zmianach, publikując zaktualizowaną Politykę w Witrynie. Ponadto, gdy wprowadzimy znaczące zmiany do niniejszych Zasad, dołożymy starań, aby poinformować użytkownika o takich zmianach za pomocą środków komunikacji, które uznamy za rozsądnie właściwe do poinformowania użytkownika o takich zmianach, oraz poprzez opublikowanie powiadomienia o takich zmianach w Witrynie. O ile nie określono inaczej, wszystkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki na naszej Stronie internetowej.